REISIJAVEOTEENUSE MÜÜGITINGIMUSED

Käesolevaid reisijaveoteenuse müügitingimusi (edaspidi Müügitingimused) kohaldatakse kõigile Hansa Bussiliinid AS poolt osutatavatele tellimusveoteenustele. Müügitingimused on Hansa Bussiliinid AS ja Tellija vahel sõlmitava reisijaveolepingu lahutamatuks osaks. Kui käesolevates Müügitingimustes ei ole sätestatud teisiti, kasutatakse siin mõisteid Hansa Bussiliinid AS (edaspidi Hansa Liinid) veebilehel www.hansaliinid.ee avaldatud bussi kasutamise tingimustes (edaspidi Kasutamise Tingimused) sätestatud tähenduses.

1. REISIJAVEOTEENUSE TELLIMINE

1.1. Reisijaveoteenuse tellimiseks esitab Tellija Hansa Liinidele hinnapäringu, täites ja saates Hansa Liinide veebilehelt vastava vormi või saates Hansa Liinidele e-kirja või faksi.
1.2. Hansa Liinid saadab Tellija hinnapäringule vastuse (sh hinnapakkumise) hinnapäringus näidatud e-posti aadressile või faksinumbrile või suhtleb muul poolte vahel kokkulepitud kontaktandmetel.
1.3. Kui Tellija soovib Hansa Liinide vastuses toodud tingimustel reisijaveoteenust tellida, esitab ta Hansa Liinidele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja p-s 2 sätestatud nõuetele vastava Tellimuse vastavalt Hansa Liinide hinnapakkumisele. Tellimuse esitamisel teatab Tellija Hansa Liinidele Vastutava reisija nime ja kontaktandmed.
1.4. Kui Hansa Liinidel on võimalik Tellimuses märgitud tingimustel reisijaveoteenust osutada, saadab Hansa Liinid ühe tööpäeva jooksul Tellimuse kättesaamisest Tellijale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tellimuse kinnituse. Hiljemalt 1 päev enne reisijaveoteenuse alustamist teatab Hansa Liinid Tellijale bussi registreerimisnumbri, bussijuh(t)i(de) nime(d) ning kontakttelefoni numbri. Poolte vastaval erikokkuleppel on Tellimuse kinnitamine võimalik suuliselt.
1.5. Reisijaveoleping sõlmitakse alates Tellimuse kinnituse kättesaamisest Tellija poolt. P-s 1.2 viidatud aadressile või numbrile e-posti või faksi teel saadetud Tellimuse kinnitus või muu teade loetakse Tellija poolt kättesaaduks hiljemalt saatmisele järgneval tööpäeval.
1.6. Tellija teavitab Hansa Liine Tellimuse kinnituse kättesaamisest ja tasub ettemaksuarvel (juhul, kui Hansa Liinid esitab ettemaksuarve) märgitud summa maksetähtajaks.
1.7. Tellijal on õigus esitada Tellimus ka ilma hinnapäringut esitamata. Sel juhul sõlmitakse reisijaveoleping p-des 1.3-1.6 sätestatud korras.

2. NÕUDED HINNAPÄRINGULE JA TELLIMUSELE

Hinnapäring ja Tellimus esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (üksnes Hansa Liinide eelneval nõusolekul võib Tellimuse suuliselt esitada). Hinnapäring ja Tellimus peavad sisaldama alljärgnevaid andmeid:
2.1. sõidu alguskuupäev, kellaaeg ja aadress (lähtekoht);
2.2. sõidu lõppkuupäev, kellaaeg ja aadress (sihtkoht);
2.3. sõidumarsruut (iga päeva kohta eraldi koos kellaaegade ja sihtkohtadega)
2.4. reisijate arv;
2.5. bussi mugavusvarustuse eelistus vastavalt Hansa Liinide veebilehel www.hansaliinid.ee toodud busside kirjeldustele;
2.6. muud lisateenused (majutus, toitlustus, giid, laevapiletid, teemaksud, jne);
2.7. Tellija andmed (ettevõtte/isiku nimi, registrikood, asukoht/elukoht, telefon ja e-posti aadress ning juriidilise isiku puhul ka kontaktisiku nimi ja tema kontaktandmed);
2.8. reisija soovidega seotud võimalikud eripärad või -vajadused, mis omavad olulist tähtsust reisijaveoteenuse osutamisel (mh info reisija liikumispuude kohta);
2.9. muu info, mida Tellija peab oluliseks.

3. HINNAD

3.1. Hansa Liinide teenuste hinnad sisaldavad tasu bussi kasutamise eest, bussijuhi töötasu (mh töötasult tasutavad maksud, nagu näiteks sotsiaalmaks) ja kütusekulu (mh kütuseaktsiis).
3.2. Hinnale lisanduvad mis tahes kulud, mis ei sisaldu p 3.1 kohaselt teenuse hinnas, sealhulgas juhi majutuskulud (mh hommikusöök), praami- ja laevapiletid, teede- ja sillamaksud, parkimistasud, saastetasud, viisa vormistamise tasud jms kulud.
3.3. Hansa Liinidel on õigus kinnitatud Tellimuse hinda suurendada, teavitades sellest Tellijat vähemalt 10 (kümme) kalendripäeva enne teenuse osutamise algust, järgnevate asjaolude ilmnemisel:
3.3.1. osutatava teenusega (mh bussi kasutamisega) otseselt seotud maksude, lõivude, teenustasude ja muude kulude suurenemisel, kui need mõjutavad teenuse hinda;
3.3.2. transpordi- ja kütusehindade suurenemisel;
3.3.3. valuutakursside muutumisel.

4. TELLIMUSE TÜHISTAMINE

4.1. Tellijal on õigus Tellimus tühistada või seda muuta, teatades sellest Hansa Liinidele ette Eesti riigi piiresse jäävate vedude (edaspidi Siseveod) puhul vähemalt 4 (neli) kalendripäeva ja rahvusvaheliste vedude (edaspidi Välisveod) korral vähemalt 6 (kuus) kalendripäeva arvates teenuse osutamise alustamise päevast.
4.2. Juhul, kui Tellija teatab Tellimuse tühistamisest või muutmisest hiljem, kui punktis 4.1 ette nähtud, on Hansa Liinidel õigus nõuda ja Tellijal vastava nõude saamisel kohustus viivitamatult tasuda Hansa Liinidele leppetrahvi alljärgnevas suuruses:

Sisevedude korral:
– 25% Tellimuse käibemaksuta maksumusest, kui Tellija teatab Tellimuse tühistamisest või muutmisest 3 (kolm) kalendripäeva enne plaanitud teenuse osutamise alustamise päeva;
– 50% Tellimuse käibemaksuta maksumusest, kui Tellija teatab Tellimuse tühistamisest või muutmisest 2 (kaks) kalendripäeva enne plaanitud teenuse osutamise alustamise päeva;
– 100% Tellimuse käibemaksuta maksumusest, kui Tellija teatab Tellimuse tühistamisest või muutmisest 1 (üks) kalendripäev enne plaanitud teenuse osutamise alustamise päeva või teenuse osutamise alustamise päeval.

Välisvedude korral:
– 25% Tellimuse käibemaksuta maksumusest, kui Tellija teatab Tellimuse tühistamisest või muutmisest 4 (neli) või 5 (viis) kalendripäeva enne plaanitud teenuse osutamise alustamise päeva;
– 50% Tellimuse käibemaksuta maksumusest, kui Tellija teatab Tellimuse tühistamisest või muutmisest 3 (kolm) või 2 (kaks) kalendripäeva enne plaanitud teenuse osutamise alustamise päeva;
– 100% Tellimuse käibemaksuta maksumusest, kui Tellija teatab Tellimuse tühistamisest või muutmisest 1 (üks) kalendripäev enne plaanitud teenuse osutamise alustamise päeva või teenuse osutamise alustamise päeval.

4.3. Kui Tellija soovib Tellimuse tühistada, peab ta sellest Hansa Liinidele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eraldi teatama (hoolimata p-s 5.3 sätestatust).

5. TASUMINE

5.1. Hansa Liinide teenuste hinnad määratakse igakordselt Poolte kokkuleppel.
5.2. Lisaks p-s 5.1 viidatud teenuse hinnale, tasub Tellija Hansa Liinidele teenuse osutamise käigus tekkinud p-s 3.2 viidatud lisakulude eest pärast teenuse osutamist Hansa Liinide esitatud arve alusel.
5.3. Hansa Liinidel on õigus nõuda, et Tellija tasuks vastavalt Hansa Liinide esitatud ettemaksuarvele osutatava teenuse eest ettemaksu. Juhul kui Tellija ei tasu ettemaksuarvel märgitud summat maksetähtajaks, on Hansa Liinidel õigus lugeda Tellija Tellimusest loobunuks ning Tellimust mitte täita. Kui Tellija ei teata vastavalt p-le 4 Tellimuse tühistamisest ning Hansa Liinid asub hoolimata ettemaksu tasumata jätmisest teenust osutama, on Hansa Liinidel õigus nõuda ja Tellijal vastava nõude saamisel kohustus viivitamatult tasuda leppetrahvi, mille suurus vastab Tellimuse käibemaksuta kogumaksumusele.
5.4. Tellija tasub reisijaveoteenuse (sh lisakulude) eest vastavalt Hansa Liinide esitatud arvele. Tellija tasub arvel näidatud summa ülekandega arvel märgitud arvelduskontole 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul pärast Hansa Liinide poolt arve väljasaatmist. Hansa Liinid saadab arve e-posti või faksi teel p-s 1.2 viidatud aadressile või numbrile, kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud.
5.5. Hansa Liinide nõusolekul on Tellijal võimalik tasuda osutatud teenuse eest muul viisil kui ülekandega, st tasuda sularahas bussis või peale teenuse osutamist.
5.6. Hansa Liinidele võlgnetav rahaline kohustus loetakse täidetuks arvel märgitud summa laekumisel täies ulatuses Hansa Liinide osundatud arvelduskontole.
5.7. Tähtaegselt tasumata summalt on Hansa Liinidel õigus nõuda viivist 0,2% iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.

6. HANSA LIINIDE TÄIENDAVAD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Hansa Liinid kohustub osutama reisijaveoteenust vastavalt poolte kokkulepetele (mh Tellimuse kinnitusele), käesolevatele Müügitingimustele, Kasutamise Tingimustele ja Eesti Vabariigi kehtivatele õigusaktidele, arvestades reisijaveoteenuse osutamise praktikat ja tavasid.
6.2. Juhul, kui Reisija, kellele Hansa Liinid reisijaveoteenust osutab, ei täida nõuetekohaselt Hansa Liinide poolt kehtestatud tingimusi, mh Kasutamise Tingimusi, bussi sisekorraeeskirju, ametivõimude ettekirjutusi ja juhised või õigusakte, samuti kui Reisija või tema pagas ei ole mis tahes põhjusel kokkulepitud kohas õigeaegselt vedamiseks valmis, on Hansa Liinidel õigus omal äranägemisel reisijaveolepingu täitmine katkestada, reisijaveoleping üles öelda, alustada reisi ja/või nõuda Tellijalt tekitatud kahju hüvitamist.
6.3. Hansa Liinidel on õigus kasutada teiste vastavate teenuste osutajate teenuseid Tellija Tellimuse täitmiseks, kui Hansa Liinidel ei ole võimalik Tellimust oma vahenditega täita. Sellisel juhul teatab Hansa Liinid Tellijale teenust osutava isiku nime ja kontaktandmed. Tellija tasub Tellimuse eest Hansa Liinidele nagu siis, kui teenust osutataks Hansa Liinide sõidukiga.
6.4. Hansa Liinid kohustub:
6.4.1. tagama eestikeelse teenindamise;
6.4.2. eraldama Tellija kasutusse tehniliselt korras, puhta(d) ja bussijuh(t)i(de)ga varustatud bussi(d) vastavalt reisijaveolepingu tingimustele. Bussijuh(i)t(d) on riietatud ametirõivastusse: viigipüksid, triiksärk, tumedad kingad, lips;
6.4.3. tagama bussi(de) kohaloleku Hansa Liinide poolt kinnitatud Tellimuses näidatud kohas ja ajal;
6.4.4. teenuse osutamise ajal esineva bussi tehnilise rikke korral tegema temalt mõistlikult eeldatavad jõupingutused rikke kõrvaldamiseks ja reisi jätkamiseks, vajaduse ja võimaluse korral asendama ekspluatatsioonist väljalangenud bussi(d) samaväärse(te)ga;
6.4.5. tagama bussi(de) varustatuse kütusega.

7. TELLIJA TÄIENDAVAD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7.1. Tellija kohustub esitama Hansa Liinidele pikemate kui ühepäevaste sõitude korral detailse reisikava (kellaajad, marsruudid, sihtkohad, peatused) iga päeva kohta eraldi hiljemalt 5 (viis) kalendripäeva enne reisijaveoteenuse osutamise algust. Hilisemal Tellijapoolsel reisikava esitamisel ei taga Hansa Liinid reiskavast täpset kinnipidamist.
7.2. Tellija kohustub muu hulgas:
7.2.1. korraldama oma kulul Hansa Liinide bussijuhi majutuse ja hommikusöögi, kui see on teenuse osutamise kestust arvestades vajalik ning pooled ei lepi enne teenuse osutamise algust kokku teisiti;
7.2.2. kaebuste korral teavitama Hansa Liine nendest suuliselt enne reisijate lahkumist. Lisaks peab Tellija esitama kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis kaebuse vastavalt Kasutamise Tingimuste p-le 6.9.
7.2.3. andma Hansa Liinidele vastava sooviavalduse korral osutatud teenuse kohta tagasidet.

Hansa Liinidel on õigus muuta eeltoodud Müügitingimusi etteteatamata.
Müügitingimused loetakse muudetuks uue teksti avaldamisega Hansa Liinide veebilehel www.hansaliinid.ee.
Reisijaveoteenuse müügitingimused alates 01.09.2013